Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van therapeut Ingrid Celie, hierna te noemen fysiotherapeut, manueeltherapeut en orthomoleculair therapeut, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder de naam Energiek Fit met nummer 71379649.

De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. De orthomoleculaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. De cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts. Te allen tijde staat advies en behandeling door een bevoegd arts voorop.

Artikel 1. Definities

 • De therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Ingrid Celie, gediplomeerd Orthomoleculair therapeut SOHF , Fysiotherapeut en Manueeltherapeut (BIG geregistreerd), zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Energiek Fit.
 • De praktijk: Energiek Fit staat als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 71379649.
 • De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de orthomoleculair therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/ behandelingen/ consulten.
 • De overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Energiek Fit en de opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging en/of aanvulling daar op.
 • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de Orthomoleculair therapeut voor of ten behoeve van een cliënt verricht.
 • Verwijzer: huisarts, specialist of zorgverlener door wie de cliënt naar de orthomoleculair therapeut is doorverwezen.
 • Werklocatie: de locatie waar de therapie wordt uitgeoefend, Energiek Fit gevestigd aan de Weverstraat 33 in Krommenie, tenzij anders overeengekomen met cliënt. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever of cliënt.

Artikel 3.  Uitvoering van de overeenkomst

 • De therapeut voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Opdrachtgever of cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever of cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 • De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever of cliënt is uitbehandeld.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.
 • Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 • De therapeut licht zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever of cliënt in over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 • De therapeut heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever of cliënt te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 5. Opzegging

Opdrachtgever of cliënt en therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie artikel 7.)

Artikel 6. Overmacht

Indien de therapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 7. Annulering

 • Afspraken dienen telefonisch of per sms/app/voicemailbericht op aangegeven dagen: maandag t/m zaterdag, minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op dinsdag 9.00 uur dient dus uiterlijk maandag 9.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele consult bedrag verschuldigd.
 • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de therapeut eveneens 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever of cliënt de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.​

Artikel 8. Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.  

Artikel 9. Tarieven

 • Dienstverlener is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 • Indien opdrachtgever of cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 • De therapeut behoudt het recht de tarieven te wijzigen

Artikel 10. Betaling

 • Betaling dient te geschieden op dezelfde dag na behandeling, contant of middels directe overmaking binnen 14 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer.
 • Indien opdrachtgever of cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de orthomoleculair therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever of cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de orthomoleculair therapeut. Bovengenoemd orthomoleculair therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever of cliënt.
 • De opdrachtgever of cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd dienstverlener aansprakelijk wil stellen.
 • De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
 • De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de therapeut.
 • De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.              

Artikel 12. Klachten

Opdrachtgever of cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut bij gebreke, waarna het recht van opdrachtgever of cliënt, om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever of cliënt en de therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops, inloopspreekuren en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Disclaimer

De informatie op de website of sociale media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De therapeut kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of sociale media aangeboden informatie. Energiek Fit sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.

Plan uw afspraak
Ik help jou graag naar een bewuste en gezonde leefstijl zonder klachten!
Plan uw afspraak
Deskundig advies in jouw traject

Met een uitgebreide intake en een persoonlijk behandelplan.

Contractvrij van alle zorgverzekeraars

Ik help jou graag naar een gezonde leefstijl zonder klachten!

Geen verwijzing nodig

Inzicht en advies op maat!